Paziņojums par personas datu aizsardzību

Konfidencialitātes un cookie politika

Knauf Insulation ir ļoti svarīga jūsu privātuma aizsardzība un jūsu personas datu drošība. Mēs rīkojamies ar jūsu personas datiem saskaņā ar spēkā esošajiem likumiem, noteikumiem un normām.

Saistībā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (turpmāk – “RODO”) stāšanos spēkā 2018. gada 25. maijā, KNAUF INSULATION, spol. s ro , ar juridisko adresi Bucharova 2641/14, 158 00 Prāga 5, ID: 27242293 (turpmāk tekstā – “Knauf Insulation CZ”), pildot savu informācijas sniegšanas pienākumu, informē, ka jūsu dati tiek apstrādāti saskaņā ar:

– vārds, uzvārds,
– kontakttālrunis,
– e-pasta adrese, –
ieņemamais amats.

Kas ir jūsu personas datu pārzinis?

Jūsu personas datu pārzinis ir Knauf Insulation CZ. ar juridisko adresi Bucharova 2641/14, 158 00 Prāga 5, ID: 27242293. Lai izmantotu savas tiesības, lūdzu, sazinieties ar personu, kas atbild par personas datu apstrādi, ar kuru var sazināties pa e-pastu: [email protected].

Kam mēs izmantojam jūsu datus?

Jūsu personas dati tiks apstrādāti:

a. lai izpildītu līgumu vai veiktu darbības pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas; /piedāvātu vai apkopotu sadarbības piedāvājumus, apspriestu komerciālos nosacījumus, noslēgtu līgumu/ saskaņā ar RODO 6. panta 1. punkta b) apakšpunktu,

b. lai Sabiedrība līguma izpildes laikā nosūtītu jums mārketinga saturu – šajā gadījumā jūsu personas datu apstrādes juridiskais pamats ir Sabiedrības leģitīmās intereses (RODO 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts), saskaņā ar kuru Sabiedrības leģitīmās intereses ir nosūtīt jums mārketinga saturu laikā, kad pakalpojumi jums tiek sniegti elektroniski pa pastu un papildus tādā veidā, kam esat piekritis (RODO 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts).

c. lai izpildītu Sabiedrības juridiskos pienākumus saskaņā ar vispārēji piemērojamiem tiesību aktiem, tostarp nodokļu un grāmatvedības tiesību aktiem – personas datu apstrādes juridiskais pamats ir RODO 6. panta 1. punkta c) apakšpunkts,

d. analītiskiem un statistikas nolūkiem – personas datu apstrādes juridiskais pamats ir Sabiedrības leģitīmās intereses (RODO 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts), Sabiedrības leģitīmās intereses ir analizēt savas saimnieciskās darbības rezultātus,

e. lai īstenotu Sabiedrības leģitīmās intereses, kas saistītas ar iespējamu prasību izvirzīšanu vai izvirzīšanu vai aizsardzību pret prasībām – personas datu apstrādes juridiskais pamats ir Sabiedrības leģitīmās intereses (RODO 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts).

Jūsu personas datu saņēmēji

Jūsu personas datu saņēmēji var būt:

a. IT sistēmas un pakalpojumu sniedzēji, kas sniedz pakalpojumus Sabiedrībai, ciktāl tas nepieciešams, lai Sabiedrība varētu sniegt jums pakalpojumus,

b. struktūrām, kas Sabiedrībai sniedz grāmatvedības, pakalpojumu izpētes, parādu atgūšanas, juridiskos, analītiskos un mārketinga pakalpojumus,

c. pasta operatori un kurjeri,

d. elektronisko maksājumu sistēmu operatori un bankas maksājumu apstrādei,

e. pilnvarotās iestādes.

Jūsu personas datu apstrādes periods

Jūsu personas dati tiks apstrādāti: (I) attiecībā uz personas datiem, kas tiek apstrādāti pārdošanas līgumu noslēgšanas un izpildes nolūkā, – uz laiku, kas nepieciešams, lai izpildītu visas saistības, kas izriet no pārdošanas līgumiem, (II) attiecībā uz personas datiem, kas tiek apstrādāti, lai sniegtu jums elektroniskos pakalpojumus, – uz laiku, kamēr tiek sniegti elektroniskie pakalpojumi, (III) attiecībā uz personas datiem, kas tiek apstrādāti, lai Sabiedrība jums adresētu mārketinga saturu par Sabiedrības produktiem un pakalpojumiem, un līguma izpildes gaitā, – līdz brīdim, kad jūs iebilstat pret savu personas datu apstrādi šajā sakarā, (IV) gadījumā, kas minēts 1. punktā. d) – uz laiku, kamēr jums tiek sniegti elektroniskie pakalpojumi (V) gadījumā, kas minēts 3. punkta d) apakšpunktā – uz laiku, kamēr jums tiek sniegti elektroniskie pakalpojumi (V) gadījumā, kas minēts 3. punkta d) apakšpunktā – uz laiku, kamēr jums tiek sniegti elektroniskie pakalpojumi (V) gadījumā, kas minēts 3. punkta d) apakšpunktā – uz laiku, kamēr jums tiek sniegti elektroniskie pakalpojumi. 3. punkta e) apakšpunktā – līdz prasību noilguma termiņa beigām. Pēc šī perioda personas dati tiks apstrādāti tikai tādā apjomā un tik ilgi, cik to paredz tiesību akti, tostarp grāmatvedības noteikumi.

Sīkfaili

Lietotāju tiesības

Jebkuru doto piekrišanu var atsaukt jebkurā laikā. Piekrišanas atsaukšana neietekmē pirms tās atsaukšanas veiktās apstrādes likumību. Sabiedrība lūdz jūs atsaukt savu piekrišanu, rakstveidā nosūtot to Knauf Insulation CZ. Bucharova 2641/14, 158 00 Prāga 5, vai elektroniski uz adresi [email protected].

Jums ir tiesības piekļūt saviem personas datiem, labot, dzēst vai ierobežot to apstrādi, iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei, Personas datu aizsardzības biroja priekšsēdētājam, par datu aizsardzību.

Ja jūsu personas dati tiek apstrādāti, lai izpildītu līgumu (gadījums, kas norādīts sadaļā “Kādiem nolūkiem mēs izmantojam jūsu datus?” a) apakšpunktā), jums ir tiesības uz datu pārnesamību, kas ietver tiesības saņemt datus un nosūtīt tos citam pārzinim vai, ja tas ir tehniski iespējams, pieprasīt, lai dati tiktu nosūtīti tieši citam pārzinim.

Gadījumā, kas minēts šā panta 2. punktā: “b), d) un e) apakšpunktā, jums ir tiesības iebilst pret savu personas datu apstrādi.

Personas datu sniegšana ir brīvprātīga, bet nepieciešama, lai sniegtu jums elektroniskos pakalpojumus vai noslēgtu un izpildītu pārdošanas līgumus. Sabiedrības pieprasīto personas datu nesniegšanas sekas ir nespēja sniegt pakalpojumus elektroniski vai noslēgt pārdošanas līgumus.

Jūsu datu drošība

Mūsu prioritāte ir jūsu datu drošība. Kā administrators mēs darām visu iespējamo, lai nodrošinātu jūsu personas datu drošību.

Ar šo mēs jūs informējam, ka jūsu personas dati var tikt nosūtīti Knauf Insulation CZ. uzņēmējdarbības partneriem arī uz trešo valsti (t. i., valsti ārpus Eiropas Ekonomikas zonas). Dati tiks pārsūtīti tādā apjomā, kas nepieciešams, lai sasniegtu mērķi, un tikai uz valstīm, kas nodrošina atbilstošu aizsardzības līmeni vai kurās pārzinis nodrošina atbilstošus aizsardzības pasākumus.

Jums ir tiesības saņemt uz trešo valsti nosūtīto personas datu kopiju – datu pieprasījumi ir jāiesniedz rakstiski uzņēmumam Knauf Insulation CZ. Bucharova 2641/14, 158 00 Prāga 5, vai elektroniski pa e-pastu [email protected].

Sazinieties ar

Ja jums ir kādi jautājumi vai komentāri par mūsu konfidencialitātes politiku, lūdzu, sazinieties ar mums.